Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Landfill

मुंबई | फेब्रुवारी 9, 2018
Photo : Jigu / Research Matters

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मुंबई मध्ये केलेला अभ्यास दर्शवतो की एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन केल्यास उघड्यावर कचरा टाकण्यामुळे होणारे प्रदूषण  कमी होऊ शकते. 

General, Science, Technology, Health, Society, Policy, Deep-dive
मुंबई | Jan 31, 2018
Photo : Vignesh Kamath & Purabi Deshpande / Research Matters

संशोधक म्हणतात की कचरा डेपोमधील कचर्‍यातून झिरपणार्‍या द्रवाचा उपयोग वीज निर्मिती करिता केल्यास प्रदूषण कमी होईल आणि वीजही निर्माण करता येईल.

General, Science, Technology, Society, Deep-dive
Subscribe to Landfill