ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ మద్రాస్ మరియు ఐఐఐటి హైదరాబాద్ పరిశోధకులు కలిసి ఆంగ్లం నుండి అనేక భారతీయ భాషలకు స్పీచ్-టు-స్పీచ్  యాంత్రిక అనువాదం (SSMT) వ్యవస్థను రూపొందించారు.

WhatsApp

Join the Research Matters’s WhatsApp group for exciting research-based stories from India. Every day, we will send you the latest stories on science. You can sign up using WhatsApp web by clicking on the green WhatsApp button below. Please make sure you add Research Matters (+91-Nine-Four-Four-Nine-Eight-One-Two-Two-One-Five) as a new contact to your contacts list, and send a message 'Subscribe', only once.

We will send a link to the story we publish about once a day, typically between 8 to 10 am (IST). If you want to discontinue receiving the messages, please reply "Stop" to unsubscribe.

Your phone number is safe with us. We take every effort to keep your phone number safe and secure, and we will only use it to send you the daily story. Please also look at our privacy policy.