ಹಯಾಬುಸಾ ಎಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಜಪಾನೀ ಬೈಕ್ ನೆನಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ - (ಜಾಕ್ಸ, JAXA) ತನ್ನ ಒಂದು ನೌಕೆಯ ಹೆಸರು ಹಯಾಬುಸಾ 2 ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರುಯ್ಗು (Ryugu) ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ (300 ಮಿಲಿಯನ್) ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ರುಯ್ಗು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ, 2020 ಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿತ್ತು.

Terms of Service

Here are the terms by which you may use our websites and/or its content. These Terms of Service apply to use of all services and features available on this website. Please take them seriously. Here the “website” means https://researchmatters.in/ You are authorized to use our website only if you agree to the following terms and your use constitutes your acceptance of this agreement. We also have our Privacy Policy stated here. 

All of the content featured or displayed on this website, including, without limitation, text, graphics, photographs, images, video, sound and illustrations, is owned by Gubbi Labs Research Foundation, its licensors, vendors, agents and its Content providers. All information displayed, transmitted on this website is protected by copyright and other applicable intellectual property laws.

Who can use the website?

The website can be used by anyone who agrees to abide by our terms and conditions of use. The contents posted here can be used for personal, commercial or non-commercial purposes, subject to the terms bound to each.

Non-commercial purposes:

The content on the website (including text, images, infographics and any other media) is licensed under the Creative Commons with Attribution license applicable only for individuals and not for organisations. You can re-use the textual content, images, infographics and any available media for educational purposes as long as you attribute it to Research Matters with hyperlinks (as appropriate) and the author of the content. However, you may not modify, publish, transmit, transfer, sell, reproduce, create derivative work from, distribute, repost, perform, display or in any way to commercially exploit any of the content.

Except as authorized under the copyright laws, you are responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the website. The use of any such material on any other website or networked computer environment is prohibited. You will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on these website.

Commercial use:

You will need a valid subscription to reuse content on this site for commercial purposes. Under the terms of subscription, you are bound to attribute the content used from the website to Research Matters. Please contact us for further information at info@gubbilabs.in. Our Service Licence Agreements will be shared with the subscribers.

Commercial Usage Terms

You agree to provide us your real name and valid email address in connection with your registration for our services. You agree that you won't disclose your account password to anyone and you'll notify us immediately of any unauthorized use of your account. You agree that you're responsible for all activities that occur through your account, whether or not you know about them.

You agree to behave lawfully in all respects in connection with your possession of the website, app, and use of our services. You also agree to take no action that alters or impairs our technology or service or that harms or detracts from the community of users of our website or services. You agree that we have the right to take any action (including termination of the subscription to our website) against persons whose actions, in our sole opinion, detract from the service or the community of persons using the service.

Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation reserves the right to refuse service to anyone at any time.

User Submission Terms

When Research Matters invites submissions, or when members of the public want to publish content on the website, the submissions remain the intellectual property of Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation. 

By posting content on our website, you expressly grant Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully paid-up worldwide, fully sub-licensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, transmit, perform and display such content and your name, voice, and/or likeness as contained in your submission, in whole or in part, and in any form throughout the world in any media or technology, whether now known or hereafter created, including all promotion, advertising, marketing, merchandising, publicity and any other ancillary uses thereof, and including the unfettered right to sublicense such rights, in perpetuity throughout the universe. Any such User Submissions are deemed non-confidential and Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation  shall be under no obligation to maintain the confidentiality of any information, in whatever form, contained in any User Submission.

Users submitting the content to our website also affirm that the submissions are their own creative work, is accurate to the best of their knowledge, and has not been plagiarised in any manner. In the event of detected plagiarism, or intentional inaccuracies Research Matters reserves the right to take any actions against the contributing users.

You also agree that Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation has no obligation to accept, maintain, or preserve any of your contributions to our service. We do not provide a storage or archive service for user-contributed content.

Usage of the submitted content for personal non-commercial purposes such as personal weblogs, social media and any other form is accepted so long the content has been submitted 30 days prior to Research Matters before the event of publishing, and  the same there-of does not pose any conflict of interest to both parties.

Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation has the right, but not the obligation, to monitor user submissions to our website to determine compliance with these Terms and any other applicable rules that it may establish. We have the right in our sole discretion to edit, remove or block any material submitted to or posted in any forum, profile page or other service provided through this website. Without limiting the foregoing, we have the right to remove any material that the team at Research Matters / Gubbi Labs Research Foundation, in its sole discretion, finds to be in violation of these Terms or otherwise objectionable, and you are solely responsible for the User Submissions that you post to this website.

Links to Third-Party Websites

This website may contain links to other third-party websites for informational purposes only. Any outside website accessed from our website is independent from Research Matters and we have no control over the content of such websites. We are not responsible for the content of any linked website or for any loss or damage incurred in connection with your use of such links or dealings with the operators of such non-Gubbi Labs Research Foundation websites. Similarly, our Privacy Policy does not govern those third-party websites.

Disclaimer of warranty

Gubbi Labs Research Foundation disclaims all warranties or conditions, whether expressed or implied, (including without limitation implied, warranties or conditions of information and context). We consider ourselves and intend to be subject to the jurisdiction only of the courts of Gubbi, India.

Changes to Terms or Services

We may modify these terms or our services at any time. If we do so, we'll publicize the change by posting an announcement on our website. Because our technology and services will evolve over time and the environment may change, we may change or discontinue all or any part of our technologies or services, at any time and without notice, at our sole discretion.

Governing Law and Exclusive Jurisdiction

You agree that Indian law (without regard to its conflict of laws provisions) shall govern these terms, your possession and use of our website, and services, and any dispute that may arise between you and us. You also agree that all disputes arising from these terms, the app, our services, or our relationship shall be adjudicated exclusively by federal or state courts located in Gubbi, India.