முடக்கு வாதம்  (Rheumatoid Arthritis) எனப்படும் நோயானது முதன்முதலில் 19ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டறியப்பட்டதாகும். இன்றளவில் உலகின் சுமார் 1-2% மக்களை இந்த நோய் தாக்குகின்றது.  ஓர் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம், நோய் ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளை விடுத்து, அந்த உடலின் திசுக்களை, குறிப்பாக மூட்டுகளைத் தாக்கி, பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதே இந்நோய்க்குக் காரணமாகும்.

Privacy Policy

This governs the manner in which Gubbi Labs Research Foundation collects, uses, maintains and discloses information collected from users of the https://researchmatters.in website ("Site").

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site. When registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, mailing address, phone number or other contact details.

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information. 

Gubbi Labs Research Foundation does not disclose any personal information to advertisers and for other marketing and promotional purposes that could be used to personally identify you, such as your password and date of birth. Gubbi Labs Research Foundation will not use information about you without your permission and will provide the means for you to manage and control the information that you have provided. We will enable you to communicate your privacy concerns to us and that we will respond to them appropriately.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

To provide services offered as stated elsewhere on this site.

Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you register or even place an order. The site has a valid Secure Socket Layer  (SSL) technology implemented that ensures that your information is private and your access to the website is a secure connection. 

In cases of only transactions like purchases or donations, we offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential.

After a transaction, your private information (credit cards, financials, etc.) will not be stored on our servers.

Do we use cookies?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information

If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still avail services or place orders by contacting us.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Terms and Conditions

Please also visit our Terms of Service section establishing the use, disclaimers, and limitations of liability governing the use of our website at https://researchmatters.in/terms-service

Your Consent

By using our site, you consent to our websites privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page, and/or send an email notifying you of any changes.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

Gubbi Labs Research Foundation
# 2-182, 2nd Cross Extension
Gubbi - 572 216, Karnataka, India
info@gubbilabs.in
+91-8131-223175.
www.gubbilabs.in.