ఐఐటీ బాంబే, ఐఐటీ మద్రాస్ మరియు ఐఐఐటి హైదరాబాద్ పరిశోధకులు కలిసి ఆంగ్లం నుండి అనేక భారతీయ భాషలకు స్పీచ్-టు-స్పీచ్  యాంత్రిక అనువాదం (SSMT) వ్యవస్థను రూపొందించారు.

Subscribe to Feeds

The main feed to all stories published from Research Matters is available from here: https://researchmatters.in/rss.xml

Subscribe to the podcast feeds: https://research-matters.libsyn.com/rss

In addition, we have sections like Science, Engineering, Technology, Policy, Ecology, Society and Health. You may subscribe to any of the following: